Skip to main content

Şirketlerin Başarısı Nasıl Örgütlendiklerine Bağlıdır

22 Ağustos, 2017

Mintzberg’e göre çömlek yapmaktan aya insan göndermeye kadar her organizasyon, önce yapılacak işi görevlere böler sonra da bu görevlerin koordinasyonunu sağlar.

Küçük bir şirkette tek kişinin sorumlu olacağı işler, şirket büyüdükçe daha çok sayıda ve her biri farklı uzmanlığa sahip insanlara bölünür. Şirketler büyüdükçe iş bölümü artar, iş akışı ve ilişkiler karmaşıklaşır, koordinasyon zorlaşır.

İşleri büyüyen her organizasyonun kaynakları ziyan etmeden, hantallaşmadan, herkesin uyum içinde etkin çalışmasını mümkün kılacak bir örgüt tasarımı yapması gerekir.

Her yönetim, hedef ve stratejilerini belirledikten sonra doğru bir örgütlenmeyle bir planı hayata geçirir. Mintzberg bütün örgütlerin planladıklarını uygularken 9 ilkeye uyması gerektiğini söyler:

 1. İşi yapmak için hangi uzmanlık alanlarına ihtiyaç olduğunu belirlemek,
 2. İş süreçlerini ve iş tanımlarını yapmak,
 3. Çalışanları eğitmek,
 4. Çalışanların karar almalarını sağlayacak ilkeleri belirlemek,
 5. Çalışanları bölümlere ayırmak ve her bölümü kendi içinde yapılandırmak,
 6. İş akışını ve performans kriterlerinin belirlemek,
 7. Bölümlerin koordinasyonunun nasıl yapılacağına karar vermek,
 8. Bölümler arası koordinasyonu sağlayacak bağlantı ve destek birimlerini oluşturmak,
 9. Gücün tek elde toplanmaması ve kararların yerinde alınmasını sağlayacak bir yönetim anlayışını benimsemek.

Hiçbir şirket sadece tanımlanmış ilişkilerle çalışmaz. Resmi olmayan yapılar ve ilişkiler en az resmi ilişkiler kadar örgütün etkinliğini ve başarısını belirler.

Örgütlerin etkin bir şekilde çalışabilmesi için hem resmi olmayan ilişkilerin güçlenmesi hem de resmi ilişki ve yapıların işlevlerini hakkıyla yerine getirmesi gerekir. Mintzberg’e göre işlerin yürümesi, karşılıklı uyumun sağlanabilmesi için resmi olmayan ilişkilerin sağlıklı kurulması önemlidir. Bu ilişkiler sağlıklı kurulamazsa örgüt içinde silolar oluşur ve meydana gelecek çekişmeler zaman ve kaynak israfına yol açar.  Sizin şirketinizde silolar var mı?

Ancak gayri resmi ilişkilerin bir süre sonra kendi başlarına buyruk örgüt içi örgütler oluşturmaması için de iş süreçlerini ve her bölümden beklenen sorumlulukları açık ve net olarak tanımlamak gerekir. Aksi taktirde organizasyonun ürettiği çıktılar, aynı kalite çizgisinde olmaz.

Sadece resmi ilişkilerin hâkim olduğu, insani ilişkilerin ikinci plana atıldığı şirketlerde ise katı hiyerarşik bir yapı oluşur ve bu durum şirketin uyumlu çalışmasını engeller. Bu ortamlarda, çalışanlar şirkete yabancılaşır ve yapılan işe gönüllü katkı vermezler.

Organizasyonu doğru kurgulamak, en az hedef ve strateji belirlemek kadar önemlidir. Bir şirket ne kadar etkili stratejiler geliştirirse geliştirsin ne kadar üstün bir teknolojiye ve nitelikli insanlara sahip olursa olsun eğer örgütsel yapısını doğru tasarlanmazsa başarılı sonuçlar alamaz.

Şirketlerin dış çevre koşullarına dayanıklılığı da nasıl örgütlendikleriyle yakından ilgilidir. Değişen koşullara en iyi uyum sağlayan şirketler en iyi örgütlenen şirketlerdir.

Konuyla İlgili Makale ve Linkler

 1. Henry Mintzberg Organizational structure
 2. The Structuring of Organizations - Henry Mintzberg
 3. 10 Principles of Organization Design
 4. Mintzberg's 5 types of organizational design

Yorumlar

Comments (0)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir